Algemene voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden waaronder een werkplek kan worden gehuurd:

TEKENING VAN DE BEDRIJFSRUIMTE MET WERKPLEKKEN ALGEMENE BEPALINGEN GEBRUIKERSOVEREENKOMST WERKPLEKKEN PAVILJOENSGRACHT 70

Beschrijving werkplek en bijbehorende faciliteiten

1.1 Deze algemene bepalingen zijn gebaseerd op het prijspeil per 1 maart 2013. 1.2 Terbeschikkingstelling vindt plaats tijdens kantoortijden, een een werkdag is van 8:00 tot 23:59. 1.3 Terbeschikkingstelling betreft één van de twaalf werkplekken op de begane grond van het pand. 1.4 Gebruik door andere personen dan door gebruiker is niet toegestaan, tenzij eigenaar/beheerder hiervoor toestemming heeft verleend of tenzij het dit gebruik een overleg in de spreekkamer betreft waarbij gebruiker zelf ook aanwezig is. 1.5 Gebruik van de overige ruimte op de begane grond is in goed overleg met de eigenaar/beheerder toegestaan, verzoeken hiertoe anders dan gebruik als vergaderruimte kunnen per e-mail worden gedaan, galerie_sophie@hotmail.com. 1.6 Gebruiker stelt bij binnenkomst de alarminstallatie buiten werking en indien de laatste gebruiker het pand gaat verlaten in werking. 1.7 Eigenaar/beheerder levert bij de werkplek tevens het gebruik van de volgende faciliteiten: gebruik van koffiezetapparaat en waterkoker, vaatwasser, koelkast, draadloos internet (via wifi) / ethernet. Gebruik zal in redelijkheid plaatsvinden. Eigenaar/beheerder heeft het recht te bepalen wat als redelijk wordt geacht. Eigenaar/beheerder is niet schadeplichtig indien apparatuur defect is. 1.8 Gebruiker heeft het recht om het adres waarop de werkplek zich bevindt tijdens de gebruiksperiode als post- en vestigingsadres te hanteren. Deze toestemming betreft alleen de onderneming welke onder het in de overeenkomst genoemde nummer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft gebruiker dan ook recht op gebruik van 1 segment van de kastruimte.

Verzekering

2.1 Het bedrijfspand is door eigenaar/beheerder tegen brand-, storm- en inbraakschade verzekerd. Eigenaar/beheerder laat het pand bewaken door een bewakingsservice. Door gebruiker meegebrachte zaken vallen niet onder deze verzekering.

Netheid en staat kantoor en omgeving

3.1 Gebruiker aanvaardt het ter beschikking gestelde in de staat waarin het zich dan bevindt.

Gebruik

4.1 Gebruiker zal de werkplek – gedurende de gehele duur van de gebruikersovereenkomst –behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de overeenkomst aangegeven bestemming. 4.2 Gebruiker zal de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen door of namens eigenaar/beheerder gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van de werkplek en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan de werkplek deel uitmaakt. Hiertoe behoren ook de aanwijzingen met betrekking tot aanzien, geluidsniveau, orde, brandveiligheid en (fiets)parkeergedrag. Gebruiker zal ervoor zorgdragen dat bezoekers deze regels eveneens in acht nemen. Tot de aanwijzingen van eigenaar/beheerder behoren in ieder geval de volgende regels: Gebruiker zal geen gaten, punaises, lijm, etc. in plafond, wanden en deuren maken of aanbrengen; gebruiker zal niet roken op de werkplek en in het pand; 4.3 Gebruiker mag bij het gebruik van het gebouw of complex waarvan de werkplek deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken. Gebruiker zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen. 4.4 Eigenaar/beheerder kan gebruiker de toegang tot de werkplek weigeren indien gebruiker niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum en de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van gebruiker. 4.5 Gebruiker zal geen wijzigingen of voorzieningen aanbrengen in, op of aan het gebruikte. Onder veranderingen en toevoegingen wordt mede verstaan het aanbrengen van gaten in de gevels, vloeren en wanden. 4.6 Gebruiker zal brandblusvoorzieningen en vluchtwegen en nooddeuren in het pand te allen tijde vrijhouden.

Verzoeken/toestemming

5.1 Indien eigenaar/beheerder of gebruiker na ondertekening van deze overeenkomst een afwijking en/of aanvulling van enige bepaling van deze overeenkomst verlangt, dient eigenaar/beheerder of gebruiker zijn verzoek voor deze afwijking en/of aanvulling schriftelijk in te dienen. Een aanpassing van de algemene voorwaarden wordt niet als afwijking en/of aanvulling van de overeenkomst gezien. Eigenaar/beheerder kan zich het recht voorbehouden deze algemene voorwaarden te herzien. 5.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze overeenkomst de toestemming van eigenaar/beheerder of gebruiker wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt. 5.3 Een door eigenaar/beheerder of gebruiker gegeven toestemming is éénmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Eigenaar/beheerder of gebruiker is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Boetebepaling

6. Indien gebruiker zich, na door eigenaar/beheerder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de overeenkomst en de in deze algemene bepalingen opgenomen voorschriften, verbeurt gebruiker aan eigenaar/beheerder, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 100,00 per dag voor elke dag dat gebruiker in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van eigenaar/beheerder op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

Onderhuur

7.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van eigenaar/beheerder is het gebruiker niet toegestaan de werkplek geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon. 7.2 Ingeval gebruiker handelt in strijd met bovenstaande bepaling, verbeurt gebruiker aan eigenaar/beheerder per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor gebruiker geldende prijs per maand, onverminderd het recht van eigenaar/beheerder om nakoming dan wel ontbinding van de overeenkomst, alsmede schadevergoeding te vorderen.

Prijswijziging

8.1 Eigenaar/beheerder heeft het recht de prijs voor lopende overeenkomsten jaarlijks per 1 januari te wijzigen op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 =100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde prijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast. 8.2 Voor de geldigheid van een nieuwe geïndexeerde prijs is het niet nodig dat van een door te voeren of doorgevoerde indexering tevoren een afzonderlijke mededeling aan gebruiker is gedaan. 8.3 Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen.

Einde overeenkomst of gebruik

9.1 De gebruiker zal de werkplek in goede staat en zonder gebreken houden. 9.2 Tenzij tussen gebruiker en eigenaar/beheerder schriftelijk anders is overeengekomen, is gebruiker in geen geval gerechtigd om zaken na beëindiging van de overeenkomst in het pand achter te laten. Als gebruiker zich hier niet aan houdt, is eigenaar/beheerder gerechtigd om desbetreffende zaken naar eigen goeddunken deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden. 9.4 Eigenaar/beheerder heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden. Gebruiker heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Schade en aansprakelijkheid

10.1 Gebruiker neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan de werkplek en/of het pand zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen. Gebruiker moet eigenaar/beheerder terstond op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade voordoet of dreigt voor te doen. 10.2 Indien gebruiker hiertoe de mogelijkheid heeft, geldt het bovenstaande eveneens ten aanzien van het gebouw of complex waarvan de werkplek deel uitmaakt. 10.3 Eigenaar/beheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de overeenkomst. 10.4 Eigenaar/beheerder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van gebruiker en gebruiker heeft geen recht op contractprijsvermindering, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de overeenkomst in geval van vermindering van gebruiksgenot ten gevolge van gebreken, waaronder die ten gevolge van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de werkplek of het gebouw of complex waarvan de werkplek deel uitmaakt, weersomstandigheden, stagnatie in de bereikbaarheid van het pand waarin de werkplek zich bevindt, leegstand elders, stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkomingen in de leveringen en diensten. Eveneens is eigenaar/beheerder niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of goederen van derden die in het pand aanwezig zijn en gebruiker vrijwaart eigenaar/beheerder voor aanspraken van die derden ter zake. 10.5 Gebruiker is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Gebruiker vrijwaart eigenaar/beheerder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door gebruiker aangebrachte veranderingen en voorzieningen. 10.6 Eigenaar/beheerder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van gebruiker of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere gebruikers.

Aanpassingen door of vanwege eigenaar/beheerder

11.1 Het is eigenaar/beheerder toegestaan om op, aan of bij de werkplek of het gebouw of complex waarvan deze deel uitmaakt of aan belendingen werkzaamheden en onderzoek te (doen) verrichten in het kader van onderhoud, herstel, vernieuwing en/of renovatie. Daarin zijn begrepen het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig zijn in verband met (milieu-) eisen of maatregelen van de overheid of nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties. 11.2 Onder renovatie wordt verstaan (gedeeltelijke) sloop, vervangende nieuwbouw, toevoegingen en veranderingen van de werkplek of van het gebouw of complex waarvan de werkplek deel uitmaakt. 11.3 Het gestelde in artikel 7: 220 lid 1, 2 en 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Renovatie en onderhoudswerkzaamheden van de werkplek of van het gebouw of complex waarvan de werkplek deel uitmaakt leveren voor gebruiker geen gebreken op. Gebruiker zal onderhoudswerkzaamheden en renovatie van de werkplek of van gebouw of complex waarvan deze deel uitmaakt, gedogen en eigenaar/beheerder daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht te hebben op vermindering van de prijs, vermindering van een andere betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of op schadevergoeding. 11.4 Het is eigenaar/beheerder toegestaan de gedaante en de inrichting van het pand aan te passen en werkplekken te verplaatsen of te laten vervallen.

Toegang eigenaar/beheerder

12.1 Eigenaar/beheerder heeft ten allen tijde het recht op toegang tot het pand en het recht om derden toegang tot het pand te verlenen voor uitvoering van door eigenaar/beheerder noodzakelijk geachte werkzaamheden en/of anderzins. 12.2 Bij voorgenomen verhuur, verkoop of veiling van het pand of een gedeelte daarvan en gedurende één jaar voor het einde van de overeenkomst, is gebruiker verplicht, zonder enige vergoeding, gedurende minstens twee werkdagen per week, na voorafgaande mededeling door eigenaar/beheerder of diens gemachtigde, gelegenheid te geven tot bezichtiging van het pand. Gebruiker zal de gebruikelijke ‘te huur’ of ‘te koop’ borden of biljetten aan of bij het pand gedogen.

Kosten, verzuim

13.1 In alle gevallen waarin eigenaar/beheerder een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan gebruiker doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen gebruiker om deze tot nakoming van de overeenkomst of tot ontruiming te dwingen, is gebruiker verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte – met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door eigenaar/beheerder te betalen proceskosten – aan eigenaar/beheerder te voldoen. De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke tarief dat door gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd. 13.2 Gebruiker is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.

Betalingen

14.1 De betaling van de prijs en van al hetgeen verder krachtens deze overeenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel – zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke gebruiker op eigenaar/beheerder heeft of meent te hebben – geschieden door storting dan wel overschrijving op een door eigenaar/beheerder op te geven rekening. Dit laat onverlet de bevoegdheid van gebruiker om gebreken zelf te verhelpen en de redelijke kosten daarvan in mindering te brengen op de prijs indien eigenaar/beheerder met het verhelpen daarvan in verzuim is. Het staat eigenaar/beheerder vrij door middel van schriftelijke opgave aan gebruiker wijziging aan te brengen in de plaats of wijze van betaling. Eigenaar/beheerder is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de overeenkomst een door hem van gebruiker ontvangen betaling in mindering komt, tenzij gebruiker bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. In het laatste geval is het gestelde in artikel 6:50 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. 14.2 Telkens indien een uit hoofde van de overeenkomst door gebruiker verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt gebruiker aan eigenaar/beheerder van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van € 20,00 per maand.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

15. Indien gebruiker een natuurlijk persoon is, verstrekt gebruiker bij het aangaan van deze overeenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan eigenaar/beheerder en aan de beheerder om de persoonsgegevens van gebruiker in een bestand op te nemen / te verwerken.

Domicilie

16.1 Alle mededelingen van eigenaar/beheerder aan gebruiker in verband met de uitvoering van dit contract worden gericht aan het adres van de gebruiker. Als adres van gebruiker geldt het adres in de overeenkomst, tenzij gebruiker aan eigenaar/beheerder een ander adres heeft doorgegeven en eigenaar/beheerder de ontvangst van het gewijzigde adres heeft bevestigd aan gebruiker. 16.2 Gebruiker verplicht zich in geval gebruiker zijn bedrijf daadwerkelijk niet op het in 17.1 bedoelde adres uitoefent, eigenaar/beheerder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van een nieuw domicilie. 16.3 Voor het geval gebruiker het pand verlaat zonder opgave van een nieuw domicilie aan eigenaar/beheerder, geldt het adres van de werkplek als domicilie van gebruiker.

Klachten

17.Gebruiker zal klachten en wensen per e-mail indienen galerie_sophie@hotmail.com. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen zal gebruiker de klacht of wens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.

Slotbepaling

18. Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. <br /